Projektering af alle typer bærende konstruktioner
 • Projektering af alle typer bærende konstruktioner

Design og projektering af alle typer bærende konstruktioner for nybyggeri og renoveringsopgaver

Vores erfaringsområde og kompetence med projektering af bærende konstruktioner strækker sig fra mindre dimensioneringer af stålbjælker, hen til meget komplekse og vanskelige konstruktioner med efterspændte bærende konstruktioner. Som tidligere ansat hos Ingholt Consult ApS i Lyngby, Carl Bro as i Glostrup og Sweco A/S i Sønderborg, har Ian Hobson blandt andet arbejdet med projektering af bærende konstruktioner på Bølgen i Vejle, 18 etages højhus og Bispebjergbakke under kunstnerisk ledelse af Bjørn Nørgaard.

Vores kunder og samarbejdspartner bliver derfor mødt med en solid erfaring og gode kompetencer, når det omhandler projektering af både små, som store konstruktioner. Se nedenstående erfaringsområde vedr. projektering af bærende konstruktioner.

Nybyggeri

 • Udarbejdelse af statiske dokumentationer iht. Bygningsreglement 2018 og SBI-anvisning 271. Alt byggeri som er omfattet af Bygningsreglement 2018 skal have udarbejdet en statisk dokumentation.
 • Projektering og design af armeret betonkonstruktioner, både som slaparmeret og efterspændte betonkonstruktioner.
 • Projektering og design af betonelementvægge, søjler, bjælker, etagedæk, samt efterspænding af vægge. Projektering for betonelementleverandører.
 • Projektering og design af alle typer stålkonstruktioner med store spændvidder til simple stålkonstruktioner.
 • Projektering og design af trækonstruktioner.
 • Projektering og design af bærende murværkskonstruktioner, herunder efterspændt murværk.
 • Projektering og design af tilbygninger og parcelhuse, samt byggeteknisk og byggejuridisk rådgivning.
 • Komplet udbudsmateriale med indhentning af tilbud og kontrahering.

Renovering

 • Projektering og design af alle typer renoveringsopgaver, også med komplekse indgreb i de bærende konstruktioner.
 • Projektering og design af mindre renoveringsopgaver, som etablering af ny kvist i tag, eller fjernelse af en bærende væg.
 • Supplerende funderingsopgaver med ramning af minipæle eller understøbning.
 • Etablering af nye fundamenter, inkl. ramning af minipæle.
 • Udarbejdelse af statisk dokumentation iht. BR2018 og SBI 271.
 • Komplet udbudsmateriale med indhentning af tilbud, og kontrahering med den vindende entreprenør.

Udarbejdelse af statiske projekteringsrapporter

Alle bygninger der er omfattet af Bygningsreglementet, skal sikres mod utilsigtet svigt i de bærende konstruktioner. Derfor stiller BR 2018 krav om udarbejdelse af et særlige statiske projekteringsdokumenter som kan sikre, at de bærende konstruktioner bliver forsvarligt eftervist. Denne eftervisning skal være klar og entydig, og i overensstemmelse med SBI-anvisning 223.

Med udarbejdelse af over 500 statiske dokumentationer, både i normal, høj og ekstra høj konsekvensklasse, er denne ydelse også blandt vores særlige kompetencer.

Projekt- og projekteringsledelse

Mange byggeprojekter kan hurtigt blive kompliceret, og involvere mange aktører med hver deres succeskriterie. Der er et utal af beslutninger en bygherre skal tage stilling til og det gælder både private, som offentlige bygherrer. Hver beslutninger kan være afgørende for fremdriften, den fastlagte tidsplan og byggeriets økonomi.

Som erfarende projekteringsleder og rådgiver styrer vi byggeprocessen ved hjælp af en række forskellige værktøjer, heriblandt beslutningsnotater, løbende budgetter og grænsefladeskemaer.

Herudover sikre vi gennemførelsen og styringen af alle de mange aktører, faglige discipliner, aftaler og faser, så bygherren har et hovedprojekt til aftalte tid og pris.  

Ved større byggerier kan vi med fordel både varetage projekteringsledelsen og rollen som sikkerhedskoordinator (P). Dette giver kunden en ekstra garanti for, at bygbarheden og sikkerheden er koordineret i projekteringsfasen og ikke først skal løses i udførelsesfasen.

Fugtteknisk rådgivning, skimmelsvamp, trænedbrydende svampe

Er krybekælderen særlig fugtig om sommeren, er kælderen generelt bare fugtig, eller er spærene nedbrudt af svamp, særligt omkring loftslemmen. For meget fugt i konstruktionerne formindsker konstruktionernes levetid og nedsætter isoleringsevnen af konstruktionen. Herudover er der vise svampetyper, som kan være ødelæggende for indeklimaet.

Det handler om at finde årsagen til fugtkilden, da det ellers kun er symptombehandling, og årsagen kan være af meget forskellig karakter. Er der bare tale om manglende udluftning, er taget utæt, er spildevandsledningen i jorden gennemtæret, er dampspærren utæt? Det kan som bygningsejer være meget uoverskueligt, at finde årsagen og herefter lave de nødvendige indgreb.

Vi leverer kompetencer og ydelser i fugtteknisk rådgivning, og kan altid give en sagkyndig vurdering og analyse. 

Vi leverer fugttekniske beregninger og udfører fugttekniske målinger af alle typer materialer.

Miljøsanering, PCB, asbest, tungmetaller

Mange renoveringssager og energiforbedringer kan ikke foretages uden indgreb i bygningens konstruktioner.

Miljøfarlige stoffer er brugt i mange forskellige byggematerialer og skal håndteres iht. gældende anvisninger og miljølovgivning. Derfor er det vigtig med en sagkyndig rådgiver, som kan hjælpe med vurderinger, analyser og vejledning i forhold til håndtering og bortskaffelse af byggemateriale som indeholder miljøfarlige stoffer.

Vi leverer derfor færdige udbudsprojekter på miljøsanering/nedbrydning, som entreprenøren kan give pris på, med en tydelige anvisning af håndtering af miljøfarlige stoffer.